Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

FINVISION, s.r.o - Integrovaný operační program

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

 

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Základní informace

  • Usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo výkonem funkce ŘO IOP určeno MMR
  • Usnesením vlády ČR č.197/2007 ze dne 28. 2. 2007 byl IOP schválen vládou ČR
  • Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí dne 20.12.2007

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

  • modernizace veřejné správy,
  • zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
  • podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Kdo může žádat o podporu?
Přehled příjemců podpory a oblastí intervencí je uložen v sekci Dokumenty (spolu s Prováděcím dokumentem, ve kterém je uveden podrobný popis podporovaných aktivit a kritérií).

Kdo má OP na starosti?
Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních programů.

Jak je IOP financován?
V souladu s článkem 53 odst.1 písm. b) obecného nařízení je přípěvek z ERDF kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům. Přípěvek z ERDF je podle obecného nařízení EK maximálně 85% celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15% celkových způsobilých veřejných výdajů.

Financování IOP bude - vedle prostředků ERDF a národních veřejných zdrojů - zahrnovat v omezeném rozsahu i financování ze soukromých zdrojů (prioritní osy 3, 4a, 4b a 5).

Celková alokace IOP činí 1 582,4 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část - 1 553,0 mil. EUR, pro cíl RKaZ pak částka 29,4 mil.EUR (nižší částka na tento cíl je odůvodněna výrazně lepší situací v rámci regionu NUTS 2 Praha a dále tím, že podpora pro tento region se týká pouze vybraných úseků, které řeší IOP (prioritní osy 1b, 4b a 6b).

Jaké projekty jsou z Integrovaného OP financovány?
IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Integrované plány rozvoje měst
Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. V rubrice naleznete mimo jiné nejčastěji kladené otázky k problematice IPRM, metodiku a srovnávací hodnoty vstupních kritérií či seznam oficiálních informačních míst pro IPRM v IOP.

kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe