Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

FINVISION, s.r.o - Jak čerpat prostředky z ESF

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

 

Ve všech programech řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR se stejně jako v roce předcházejícím úspěšně podařilo v roce 2007 využít všechny prostředky ESF ve stanoveném limitu tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, tedy aby bylo při čerpání dotací splněno pravidlo n+2.

Evropská komise pravidlem n+2 vyžaduje od každého členského státu, aby vyčerpal přidělený objem finančních prostředků, ke kterému se zavázal, do dvou let. To znamená, že prostředky přidělené z roku 2005 musely jednotlivé programy ESF vyčerpat nejpozději do konce roku 2007. V případě nesplnění tohoto závazku by Evropská komise přistoupila ke krácení poskytnutých peněz.

MPSV řídí celkem tři programy spolufinancované z ESF v programovém období 2004–2006: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Prahy (JPD 3) a Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Pro programové období 2007–2013 také řídí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Projekty realizované v rámci CIP EQUAL dosáhly stanovené hranice čerpání již v září 2007, projekty OP RLZ a JPD 3 ke konci roku 2007. Všechny prostředky programů jsou nasmlouvány, což za tři roky realizace programů ESF znamená téměř 3 500 podpořených projektů za více než 15 mld. Kč například v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti, tvorby nových pracovních míst, sociálního začleňování, dalšího vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti podniků a jejich zaměstnanců atd.

1) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V tomto programu je nasmlouváno 2 603 projektů za celkem 10,14 mld. Kč. Zúčtované, resp. certifikované výdaje čítají 3 639,11 mil. Kč (pouze evropský podíl), což činí cca 43 % alokace programu. Proti září 2006 (čerpáno 492 mil. Kč) jde o 7,4násobný nárůst výdajů.

U největšího programu (z programů ESF) pro zbytek České republiky OP RLZ je čerpání prostředků nejrychlejší v prioritě 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí (48 %) a prioritě 3 – Rozvoj celoživotního učení (44 %). Všechny priority čerpají však vcelku vyrovnaně.

2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3

V JPD 3 je nasmlouváno 777 projektů za celkem 3,6 mld. Kč. Zúčtované, resp. certifikované výdaje čítají 818,4 mil. Kč (pouze evropský podíl), což činí cca 50 % alokace programu. Proti září 2006 (čerpáno 75 mil. Kč) jde o 11násobný nárůst výdajů.

Vůbec nejrychleji čerpali finanční prostředky Pražané v opatřeních zaměřených na sladění rodinného a pracovního života a na posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb, kde realizátoři projektů již vyúčtovali více než 76 % celkové alokace opatření. Z priorit pražského programu JPD 3 je největší zájem o prioritu 4 Adaptabilita a podnikání, kde realizátoři projektů využili 63 % alokovaných prostředků. Naopak, nejvíce prostředků zbývá v Praze vyčerpat v prioritě Aktivní politika zaměstnanosti, kde ale právě zahajuje řada nových projektů nasmlouvaných v závěru loňského roku.

3) Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL)

CIP EQUAL je založen na mezinárodní spolupráci při vytváření nových nástrojů v boji proti diskriminaci na trhu práce.

V CIP EQUAL je nasmlouváno 69 projektů za celkem 1 192 mil. Kč. Podařilo se vyčerpat (dle podaných žádostí o platbu) 488,16 mil. Kč z evropského podílu, což je více než 56 % celkové alokace ESF přidělené na tento program. Proti září 2006 (čerpáno 119 mil. Kč) jde o čtyřnásobný nárůst výdajů.

Nový Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Pro další programové období EU 2007–13 získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu přes 1,8 mld. eur na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Společně s nezbytným národním spolufinancováním pak rozpočet programu přesáhne 2,1 mld. eur, přičemž tyto prostředky bude možné čerpat až do roku 2015. Program v mnohém navazuje na operační programy ESF pro období 2004–06 a zaměřuje se na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Vymezuje pět základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Bližší informace lze získat na centrálních webových stránkách ESF www.esfcr.cz (především v Prováděcím dokumentu OP LZZ).


kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe