Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

Nacházíte se:
Dotační management / OP Doprava

FINVISION, s.r.o - OP Doprava

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

 

Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra.

Kdo může žádat o podporu?

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další.

Kdo má OP Doprava na starosti?

Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy ČR - odbor fondů EU.

Jak je OPD financován?

OPD je financován ze dvou fondů:
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS).
Operační program Doprava (OPD) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 5,77 mld. €, což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 1,01 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Doprava financovány?

OP Doprava obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

  • Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.

Modernizace železniční sítě TEN-T
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 2,19 mld. €, tj. 37,9 % OPD
Např. modernizace tranzitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 1,61 mld. €, tj. 27,8 % OPD.
Např. výstavba dalších úseků sítě TEN-T, modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, koordinované řízení dopravního provozu, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody apod., opatření k minimalizaci vlivů dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví typu budování protihlukových zdí a valů, výměny oken u obytných domů, výstavba mostů pro migraci živočichů apod.

Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,39 mld. €, tj. 6,8 % OPD
Např. modernizace důležitých železničních uzlů, rekonstrukce železničních tratí, vč. zajištění interoperability, postupná elektrizace dalších železničních tratí, rozvoj přeshraničních tratí, provázání na drážní systémy regionální a mestské hromadné dopravy, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 1,05 mld. €, tj. 18,2 % OPD
Např. modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, implementace telematických systémů na silnicích I. třídy, zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech, investice do metodicko-výcvikových center, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,33 mld. €, tj. 5,7 % OPD
Např. vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu pro optimalizaci propustnosti uzlů na hlavní uliční síti města, výstavba nových úseků metra apod.

Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,12 mld. €, tj. 2,1 % OPD
Např. výstavba a modernizace infrastruktury kombinované dopravy, zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy řešením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách, modernizace vnitrozemských plavidel, podpora nových multimodálních technologií překládky, podpora veřejných logistických center apod.

Technická pomoc
Na prioritní osy 7 a 8 je z fondů EU vyčleněno 0,08 mld. €, tj. 1,4 % OPD
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPD, výběr projektů, monitoring projektů a programu, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.


kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe