Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím

VAŠE FINANČNÍ VIZE

FINVISION, s.r.o - OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Jak získat a udržet dotaci od EU

Pro Vaši představu, jak probíhá proces získávání dotace, jsme pro Vás připravili stručný přehled tohoto postupu. Jistě poté oceníte možnost přenechat veškerou práci na našem odborném týmu a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Online pojištění

Připravili jsme pro Vás možnost sjednat si online pojištění přímo na našich stránkách. Celoroční cestovní pojištění i s pojištěním sportovních aktivit sjednáte již od 540Kč/rok

Hypotéka jako kontokorent

Nechcete splácet jistinu a chcete splácet jen úrok? Chcete mít možnost si peníze kdykoliv půjčit znova? Kontaktujte nás...

Nejste spokojeni s novou nabídkou Vaší banky?

Nabízíme Vám aktuální nejnižší úrokové sazby na trhu, které jsou osvobozeny od poplatků za zřízení. Úrokové sazby u stavebního spoření od 2.59% p.a., u hypoték s 5letou fixací od 1,49% p.a. a u hypoték vázaných na sazbu Pribor od 1,49% p.a.. Hypotéky jsou osvobozeny od poplatku za zřízení úvěru i za vedení úvěrového účtu. Zeptejte se na Vaše možnosti…

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Kdo může žádat o podporu?
Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.

Kdo má OP Lidské zdroje a zaměstnanost na starosti?
Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72.

Jak je OP LZZ financován?
OP LZZ je financován z:
Evropského sociálního fondu (ESF).
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Lidské zdroje a zaměstnanost financovány?
OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16. 10. 2007.

Adaptabilita
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 525,4 mil. €, tj. 28,6 % OP LZZ
Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.

Aktivní politika trhu práce
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 605,8 mil. €, tj. 33,0 % OP LZZ
Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti, tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod.

Sociální integrace a rovné příležitosti
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. €, tj. 21,7 % OP LZZ
Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení, transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod.

Veřejná správa a veřejné služby
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 195,1 mil. €, tj. 10,6 % OP LZZ
Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb apod.

Mezinárodní spolupráce
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 39,0 mil. €, tj. 2,1 % OP LZZ
Např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF, vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického problému apod.

Technická pomoc
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 73,5 mil. €, tj. 4,0 % OP LZZ
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP VaVpI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.


kontakt
tel: 777 711 220
Pro elektronický kontakt můžete
využít e-mail: info@finvision.cz

sídlo společnosti
Bezručova 59
735 81 Bohumín
IČ: 27840115
C 31155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

sociální síťe